Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zapewnia moc prawną tłumaczenia poświadczonego, jest coraz powszechniej stosowany i ekologiczny. Tłumaczenie poświadczone elektronicznie to dokument w formacie PDF opatrzony podpisem kwalifikowanym tłumacza przysięgłego. Taki dokument stanowi w pełni ważne tłumaczenie poświadczone.

Zdecydowanie promuję podpisywanie tłumaczeń poświadczonych w ten sposób, gdyż jest to rozwiązanie, które oszczędza czas i chroni środowisko.

Podpis elektroniczny ma bardzo solidne umocowanie w prawie:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity): Art. 18 1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE Art. 78.1 Kodeksu cywilnego: § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Nie wahaj się więc skorzystać z podpisu elektronicznego.