RODO

W zakresie tłumaczeń poświadczonych stosujemy przepisy prawne obowiązujące tłumaczy przysięgłych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Gumola, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMERITUM Piotr Gumola, ul. Poselska 12 m. 3, 03-931 Warszawa, NIP 113 034 50 11.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe konieczne do zawarcia z nami umowy na tłumaczenie tekstu, a mianowicie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny. Podanie powyższych danych jest konieczne do zawarcia umowy.

W przypadku, gdy przekazany nam do tłumaczenia tekst zawiera dane osobowe, przetwarzamy te dane jako podmiot przetwarzający – stosownie do art. 28 RODO – na podstawie stosownych zapisów w umowie na tłumaczenie tekstu jedynie w celu sporządzenia tłumaczenia.

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych?

Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu kompleksowej realizacji umowy zlecenia tłumaczenia i usług związanych z tłumaczeniem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy na tłumaczenie tekstu) oraz umowa powierzenia (w przypadku danych osobowych zawartych w tekście przekazanym nam do tłumaczenia).

Kim są odbiorcy Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych, koniecznych do zawarcia umowy na tłumaczenie tekstu, są wyłącznie: agencja Promeritum oraz podmiot obsługujący księgowość agencji.

W przypadku danych osobowych zawartych w tekście przekazanym do tłumaczenia, odbiorcą jest agencja Promeritum oraz podmioty, którym agencja zleca tłumaczenia; dane te wykorzystywane są wyłącznie do sporządzenia tłumaczenia.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych?

Państwa dane osobowe, uzyskane w celu realizacji umowy na tłumaczenie tekstu, przechowujemy wyłącznie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, czyli przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

W przypadku danych osobowych koniecznych do zawarcia z nami umowy na tłumaczenie tekstu, przechowujemy je przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa (dla celów podatkowych).

Jakie są Państwa prawa w zakresie danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku zapytań dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych lub w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt na adres: marcin.karkocha@promeritum.net